سیستم تهویه مطبوع و چگونگی آن :

شرایط محیط زیست انسان تأثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی ، وضعیت فیزیکی ، نحوه‌ انجام کار او دارد .

چنانچه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد .

ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان خواه محل کار باشد یا منزل و غیره ، واجد اهمیت بسیاری است.

که مهمترین بخش آن تهیه‌ هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنها است .

زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتی که فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند قابل سکونت نخواهند بود .

ویژگی های یک تهویه مطبوع عبارتند از :

کنترل دما ، رطوبت و سرعت وزش هوا ،‌زدودن گرد و غبار ، تعفن و سایر آلودگیهای هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروبها و باکتریهای معلق در هوا .

گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل ،‌ مهمترین  وظیفه‌ یک سیستم تهویه مطبوع بوده .

محاسبات سیستم شامل آیتم ها و نکاتی است که باعث پیچیدگی آن نسبت به گرمایش می شوند .

پرداختن به تمامی این نکات و تشریح جزئیات انواع سیستم های تهویه مطبوع که در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

امری است که از مجال این مطلب آموزشی شرکت تهویه ساز خارج بوده و آنچه با توجه به حجم این مطلب می توان ارائه نمود تنها آن قسمت از محاسبات تهویه مطبوع را در برمی گیرد.

که در تمام سیستم ها مشترک بوده و عمدتاً در ارتباط با روش های غالب تهویه مطبوع در ایران است.

 

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

 

انتخاب سیستم تهویه مطبوع :

انتخاب درست نوع سیستم تهویه مطبوع برای یک محیط :
تصمیم بسیار حساسی است که توسط مهندس طراح سیستم (مهندسین شرکت تهویه ساز ) گرفته می شود .

در این انتخاب علاوه بر دانش مهندس طراح ، نظر کارفرما و یا ساکنین و امکانات و شرایط ساختمان دخالت دارند .

عوامل زیادی باید مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت قرار گیرند .

که از مهمترین این عوامل می توان به ایده های شخص یا سازمان سرمایه گذار و جنبه های اقتصادی طرح اشاره نمود .

اصلی ترین مواردی که طراح تهویه مطبوع باید به آن توجه نماید به شرح زیر است :

1 _ امکانات مالی شخص یا سازمان سرمایه گذار
2 _ محیط و موقعیت مکانی پروژه
3 _ ویژگی های محیط خارج پروژه ( دما ،‌رطوبت ، باد ، تابش آفتاب ،‌سایه )
4 _ تغییرات بار حرارتی داخل پروژه  (ساکنین ، چراغها ، سایر مولّدهای حرارت)
5 _ قابلیت ذخیره سازی حرارت بدست آمده توسط ساختمان

6 _ لزوم و ظرفیت پیش سرمایش جهت کاستن از اندازه دستگاههای تهویه مطبوع و یا سرمایش جزئی ساختمان
7 _ ویژگی های فیزیکی محیط یا پروژه از نظر تطبیق با سیستم تهویه مطبوع ، تجهیزات و تنظیم عملکرد سیستم تحت بار حرارتی جزئی
8 _ انتظارات و ایده های شخص کارفرما در مورد کیفیت هوای محیط

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع